VERSLAG Wijkplatform Hatert

Aanwezig namens het wijkplatform:

Buurtteam Jeugd & Gezin
Gemeente, wijkregisseurs Zuid
Opbouwwerk (BK10)
Politie
Portaal
Sportbedrijf
Stip
Toezicht
Wijkkrant Hatert
Hou van Hatert

Notulist: Petra Kerkhof (bureau Stand-by)
Afwezig met kennisgeving: Jongerenwerk,, Buurtteam Volwassenen,

1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken en vaststellen agenda

Marry zit de vergadering voor. Zij heet iedereen welkom en noemt de berichten van verhindering. Jos en Henny hebben om hen moverende redenen hun werkzaamheden voor het platform neergelegd. Marry bedankt hen voor hun jarenlange deelname en inzet.

Er volgt een korte kennismakingsronde.

In het platform wordt gewezen op een vergunningaanvraag voor het opsplitsen van een eengezins­woning in Hatert in drie woonunits. Is dat wenselijk, gelet op de overlast die daar meestal uit voort­komt en wat als er meer gaan volgen? Portaal wijst op de woningnood en het feit dat soms één of twee personen wonen in een huis waar een gezin kan wonen. Portaal is daarom gestart met Deel­wonen: grote woningen in Zwanenveld worden geschikt gemaakt voor meer huishoudens. Een mooie oplossing in tijden van woningnood.
Tegen een vergunningaanvraag kan bezwaar worden gemaakt.

Deelt mede dat de gemeente de speeltuinen in Hatert gaat aanpakken.

Marry heeft niets meer vernomen van het wijkteam van de gemeente die zouden regelen dat collega’s van Mobiliteit deze vergadering aanwezig zouden zijn voor beantwoording van de vraag van het platform over de verkeerseffecten van plan Winkelsteeg voor Hatert. Zij zal navraag doen.

2. Voorstelronde t.b.v. nieuwe deelnemers


3. Terugkoppeling collegebezoek Hatert 14 november 2023

Het wijkteam deelt mede dat het college van B en W op 14 november jl. een bezoek heeft gebracht aan Hatert. Het thema was verbinding, toepasselijk voor Hatert dat een zeer diverse wijk is. Het college bezocht Bij de buren…, daarna het winkelcentrum en vervolgens het wijkcentrum. De vragen die zijn besproken met bewoners en professionals waren: hoe bereiken we elkaar en waar liggen kansen. Afgesproken is dat het wijkteam zorgt voor terugkoppeling aan de wijk.

Het wijkteam zal de presentatie sturen.
Aan de opbrengst van het collegebezoek wordt vervolg gegeven, o.a.:
- het wijkteam gaat in gesprek met Pluryn die meer wil doen in de wijk
- er komen meer activiteiten in de papieren en digitale wijkkrant
- de markt gebruiken om inwoners te bereiken
- een informele, laagdrempelige ruimte om elkaar te ontmoeten; Portaal is hier al mee bezig, wordt
  vervolgd.

4. Vaststellen verslag 11-12-2023

Het verslag van 11 december 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Desgevraagd geeft Marry aan dat het spreekuur een goede manier is om met inwoners in contact te komen. De spreekuren worden gecommuniceerd via de wijkkrant, waarin ook een artikel over het platform staat. Op die manier werkt het platform aan meer bekendheid in de wijk.

Naar aanleiding van de actielijst:

 • Actie 23-11, artikel over jeugdcoaches in de wijkkrant: Wijkteam geeft aan dat dit in de maak is.
 • Actie 23-12, vlaggenhouders Vierdaagse: Voorzitter stelt voor om dit in klein comité op te pakken.
 • Actie 23-15, Locatie fietser Hatertseweg/Van Hogendorpstraat: Wijkteam zal de wijkregisseur Fysiek vragen om dit op te pakken.

5. Nieuws vanuit:


Toezicht;

Toezicht meldt dat zij vorige week een inloopmoment had georganiseerd in het wijkcentrum, maar daar is niemand op af gekomen. Zij gaan dit nog een keer organiseren. Het platform vindt het een goed initiatief. Geadviseerd wordt om dit niet alleen op het scherm in het wijkcentrum te vermelden, maar ook in de wijkkrant. Anne biedt aan om een inloop te houden op een maandag­ochtend in het Stip, dan is het meestal druk. Er komen drie ruimten leeg.

Politie;

Politie meldt dat het de laatste maanden onrustig is in de wijk: achtervolgingen, prostitutie en hennep in woningen, uitbuiting van ouderen, ernstige pesterijen, een dodelijke steekpartij in het winkelcentrum. Politie benadrukt het belang van alert zijn op anders of opvallend gedrag in de wijk, bijvoorbeeld overmatig bezoek bij een woning of een vreemde geur. Een hennepkwekerij in een woonwijk is levensgevaarlijk. Alert zijn op je woonomgeving, signaleren en melden kan van levensbelang zijn. Melden kan ook anoniem. Wijkteam zal de flyer hierover naar het platform mailen.

Politie geeft ook aan dat vanuit Jongerenwerk en politie preventief voorlichting wordt gegeven op scholen, o.a. over de gevolgen van pesten.
Het wordt mooier weer, dus jongeren zullen meer buiten zijn. Zij zijn bij Jongerenwerk in beeld, Jongerenwerk zit hier dicht op. Het platform is blij dat te horen.

 

Opbouwwerk;

Opbouwwerk deelt mede dat zij ter kennismaking diverse afspraken en ontmoetingen hebben in de wijk.
Soepie doen loopt goed, daar is veel animo voor. Er worden nog koks gezocht. Wijkteam biedt zich aan om een keer met het team soep te komen maken.

Vanuit de Lindenberg wordt weer de Vrijheidssoep, met een bekende tv-kok, georganiseerd. De soep wordt in de wijken uitgedeeld.

Op 10, 17 en 24 april is er tijdens de markt weer een pop-up terrasje waar met inwoners wordt gesproken over het mooie van Hatert.

Buurtsportcoach;

Buurtsportcoach deelt mede dat de pilot peutergym, een vraag vanuit de wijk, definitief van start gaat.
Op de scholen wordt ingezet op gezond en fit (hygiëne, bewegen, voeding).

Bij de Klumpert start het High-five project: met de fiets naar school i.p.v. met de auto.

In de wijkkrant wordt het sport- en beweegaanbod overzichtelijker gemaakt.

Met Park Malderborgh en Pluryn wordt de beweegvierdaagse en de wandeltweedaagse georganiseerd (vrijwilligers gezocht!). Dit komt in de wijkkrant.

Buurtteam Jeugd & Gezin;
Buurteam meldt dat er geen bijzonderheden zijn. Er zijn korte lijnen met de partners in de wijk.

Stip;

Stip meldt dat partners soms aansluiten in het Stip, zoals de buurtteams en de ouderenwerkers.

Vorige week waren er ‘Valentijn-stips’: toen werd hulp geboden bij het schrijven van liefdesbrieven.

In maart is er een gratis cursus fotograferen met de smartphone en digitaal vaardig met de mobiel.

Men is nog op zoek naar een grote keuken voor de iftar, want het wijkcentrum is vrijdagavond gesloten. Het platform vindt dat absurd, het betreft een wijkactiviteit. Wijkteam pakt dit op.
Stip zal de informatie over de iftar naar de wijkkrant sturen.

Men is nog op zoek naar vrijwilligers en een gastvrouw.

Wijkkrant;

Wijkkrant meldt dat een zomerfestival in voorbereiding is, “Heel Hatert bruist”, op 24 augustus in en rond   het wijkcentrum. Meedenkers zijn welkom.

Het aantal bezoekers van de digitale wijkkrant neemt langzaam toe, nu dagelijks ruim 25.

Portaal;

Portaal deelt mede dat de woningtoewijzing in Hatert wordt veranderd. Voortaan moet men een motivatiebrief indienen. Op die manier wordt getracht om te sturen op bewoners die goed zijn voor Hatert. Om dezelfde reden wordt voor een deel van het woningbezit de huurprijs aangepast, zodat toeslaggerechtigden er niet voor in aanmerking komen. Alle woningcorporaties in de regio Arnhem Nijmegen hebben deze huisvestingsregels per 1 januari 2024 ingevoerd.

Portaal benadrukt het belang van signaleren en melden van opvallende zaken en gedragingen in de wijk. Een woningcorporatie is verplicht te reageren op een klacht of melding. De melder blijft, voor zover mogelijk, buiten beeld. Als er geen melding wordt gedaan kunnen wantoestanden heel lang blijven bestaan.

Park Malderborgh;

Park Malderborgh meldt dat een brief met zienswijze is ingediend bij de gemeente over de S100. Er is nog geen reactie ontvangen, ook geen ontvangstbevestiging.

Delsenhof;
Delsenhof meldt dat er veel duivenoverlast is, de bewonerscommissie gaat hierover met Portaal in gesprek. Achter de flat is het zeer drassig, daar kan voorlopig niet worden gemaaid, anders wordt alles kapot gereden. Dit geldt waarschijnlijk voor meer flats langs het kanaal. Op verzoek van het Bas zal men dit melden bij het wijkteam.

Politie;
Politie deelt mede dat er binnenkort een inloopavond is met alle winkeliers in het winkelcentrum. Onlangs is een ronde gemaakt met de burgemeester en het wijkteam naar aanleiding van incidenten. In samenwerking met de winkeliers wordt een plan van aanpak opgesteld. Het winkelgebied is weliswaar geen openbare ruimte, maar het moet er schoon en veilig zijn, anders kost het de winkeliers klandizie.

6. Onderwerpen voor de volgende vergadering, 15 mei 2024

- Effecten plan Winkelsteeg op verkeer Hatert, gemeente

7. Rondvraag en sluiting

 • Politie deelt mede dat op 13 maart, tijdens de markt, een informatiekraam staat over ondermijning. Inwoners kunnen daar alle informatie krijgen, zien en ruiken voor het herkennen van drugslabs en kwekerijen.
  Op 15 mei komt het mobiele medialab van de politie naar de markt, thema cybercrime.
  Hij zal de informatie mailen naar de Wijkkrant en Hou van Hatert.
 • Ria vraagt naar de inrichting van het winkelcentrum.
  - Politie bevestigt dat de politie negatief heeft geadviseerd over bankjes in het winkelcentrum. Er komen wel zitplekken voor max. 2 personen, verspreid in het winkelcentrum.
  Niet iedereen kan zich hierin vinden. Ongewenst gedrag van enkelen bepaalt de inrichting van het winkelcentrum, terwijl het winkelcentrum een belangrijke ontmoetingsplek is voor bewoners.
  Vanuit het platform wordt gevraagd om een bankje op de looproute naar het winkelcentrum.
 • Wijkkrant Hatert doet een oproep voor ondersteuning van vrijwilligers bij de organisatie en/of uitvoering van het zomerfestival op 24 augustus.
 • Wijkplatform geeft aan dat het onrustig is in de Kastelenbuurt. Het is een goede zaak dat de politie hier op inzet. Men zal bewoners stimuleren om te melden.


Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.

Marry bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering om 21.30u.

De volgende vergadering is op woensdag 15 mei 2024, 19.30u, wijkcentrum Hatert.

Bijlage: 1

ACTIELIJST

Actielijst

Openingstijden wijkcentrum Hatert:
maandag t/m donderdag: 08.00u – 23.00u
vrijdag: 08.00u – 17.00u

Openingstijden Stip Hatert:
maandag t/m donderdag: 09.30u – 12.00u.
Tel: 024-3502000
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Buurtteams Jeugd en Gezin
Tel: 024-220 3000
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vergaderdata 2024: 21/2, 15/5, 18/9, 11/12

Related Articles

Tijdelijke noodopvang Sportpark Winkelsteeg

Wijkraden, warmteplekken, werkzaamheden Topaasstraat en Wijkplatform Hatert

Mozaïek mee aan de "Hou van Hatert-bank"